Εργο

Το έργο SKATE στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας της ενιαίας εκπαίδευσης στις εμπλεκόμενες χώρες

(και στη συνέχεια σε ευρύτερο πλαίσιο), παρέχοντας τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς για την απόκτηση γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη σωστή χρήση της (υποστηρικτικής) τεχνολογίας και καινοτόμων τεχνολογιών στην

Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση.


Ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εκπαιδευτικών Πρώτης Αγωγής και Εκπαίδευσης, σε όλη την Ευρώπη, για τη χρήση  καινοτόμων τεχνολογιών ως πόρων για εκπαίδευση για όλα τα παιδιά χωρίς αποκλεισμούς. Το έργο Skate θα αναπτύξει καινοτόμους πόρους από την εμπειρία πεδίου των κέντρων υποστηρικτικής τεχνολογίας, των Ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών που προωθούν την υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και την ευρεία εμπειρία των συμμετεχόντων οργανισμών.

Young blonde deaf girl wearing a hearing aid using a tablet device
Child with poor vision is touching the wooden tactile rolls of different texture and colour as a part of educational therapy. AdobeRGB profile.

Συνδυάζοντας αυτές τις πτυχές, το έργο SKATE θα επιδιώξει να επιτύχει τους ακόλουθους στόχους

  • Να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς Πρώτης Αγωγής και Εκπαίδευσης να αποκτήσουν γνώσεις και να αναπτύξουν δεξιότητες για τη σωστή χρήση της τεχνολογίας/ψηφιακών λύσεων, με σκοπό τη δημιουργία περιβαλλόντων μάθησης ώστε να είναι σε θέση να εντάξουν αποτελεσματικά όλα τα παιδιά σε δραστηριότητες στην τάξη
  • Να βελτιώσει την ποιότητα της εκπαίδευσης στην Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση επισημαίνοντας τη σημαντικότητα της έγκαιρης παρέμβασης με την κατάλληλη υποστηρικτική τεχνολογία για τα παιδιά με αναπηρία που διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού

 

Πώς επιθυμούμε να πετύχουμε τους στόχους του προγράμματος;

  • Με την εμπλοκή των τοπικών υπηρεσιών Πρώτης Αγωγής και Εκπαίδευσης στις φάσεις δοκιμής και ανατροφοδότησης από εκπαιδευτικούς.
  • Με την εισαγωγή και αξιολόγηση σύγχρονων προσεγγίσεων στη χρήση της υποστηρικτικής τεχνολογίας στην Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση.
  • Με την εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πυρήνων για τη χρήση των εργαλείων και την εφαρμογή της ενιαίας εκπαίδευσης.
  • Με την λήψη ανατροφοδότησης από τις/τους εκπαιδευτικούς για την εφαρμογή των εργαλείων αυτών.
  • Με την ανάπτυξη προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για σχεδιασμό και εφαρμογή πρακτικών ενιαίας εκπαίδευσης με την χρήση της (υποστηρικτικής) τεχνολογίας.
  •  Με την ανάπτυξη μιας Εργαλειοθήκης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).