Контакт

Бидете во тек за повеќе информации за активностите на проектот и програмата за обука на наставници!

Прашања, предлози или забелешки? Ве молиме, известете нe на skate@thomasmore.be

Придружете ни се на страницата СКЕЈТ на Фејсбук, Instagram, Twitter и Linkedin.