skate site

Çfarë?

SKATE qëndron për Shkathtësi dhe Njohuri mbi teknologjinë asistive në arsimin përfshirës të fëmijërisë së hershme.

Objektivat

Në projektin Erasmus + SKATE duam të:

  • Nxisim aftësitë dhe njohuritë e reja të mësuesve dhe arsimtarëve për përdorimin e duhur të teknologjisë dhe zgjidhjeve dixhitale.
  • Rritjen e cilësisë së Edukimit dhe Kujdesit të Fëmijërisë së Hershme (ECEC) duke promovuar një ndërhyrje të hershme me teknologji të përshtatshme asistive për fëmijët me nevoja të veçanta ose me rrezik përjashtimi.
  • Të krijojmë një mjedis mësimor gjithnjë e më gjithëpërfshirës.

Partnerët

Kontakti

Pyetje, sugjerime apo vërejtje? Ju lutem na njoftoni!
skate@thomasmore.be