Partnerët

AIAS Bologna Onlus është një Shoqatë e pavarur e drejtuar nga anëtarët e personave me aftësi të kufizuara, anëtarëve të familjes dhe miqve të tyre. Ne punojmë me rrjetin e shërbimeve sociale dhe të kujdesit shëndetësor lokal dhe rajonal, duke shërbyer si pikë referimi rajonal për profesionistët shëndetësorë për përhapjen e inovacioneve teknologjike. Ne jemi të angazhuar në mënyrë aktive në kërkime dhe inovacione përmes Projekteve tona Sektoriale për Inovacion.

Dominiek Savio mbështet foshnje, fëmijë, të rinj dhe të rritur me aftësi të kufizuara neuromotorike ose dëmtim të trurit.
Ne përpiqemi të gjejmë zgjidhje në lidhje me arsimin, jetesën, aktivitetet ditore, ndihmën praktike, këshillimin në shtëpi…
Ne vijmë tek ju ose mund të merrni mbështetje në vend.

Universiteti Evropian Qipro (EUC) u themelua në 2007 dhe u zhvillua jashtë Kolegjit Qipro, i cili u themelua në 1961. Sot, EUC operon në pesë shkolla, dhe atë, Shkolla e Shkencave Humane, Shkencat Sociale dhe Edukimit, Shkolla e Administrimit të Biznesit, Shkolla i Shkencave, Shkolla Mjekësore dhe Shkolla e Drejtësisë, dhe Njësia e Mësimit në distancë, me mision për të edukuar studentët për karrierën e suksesshme dhe arritjen e jetës, për të kuptuar dhe për të siguruar shërbimin e nevojave të shoqërisë, dhe për të krijuar njohuri përmes hulumtimit dhe inovacionit. Tradicionalisht një institucion mësimor i arsimit të lartë intensiv, Universiteti Evropian i Qipros ka prodhuar megjithatë një punë të shkëlqyeshme kërkimore dhe është tashmë një nga institucionet kryesore akademike në ishull. EUC ka marrë pjesë në më shumë se 150 projekte të financuara nga një numër programesh dhe organizatash.

“Hapni dritaret” është organizata e vetme në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe në rajonin më të gjerë e angazhuar plotësisht në promovimin e teknologjisë asistive. Që nga fillimi në vitin 2005, “Hapni dritaret” është shndërruar në një organizatë të njohur që përdor teknologjinë si mjet për mbështetur inkluzionin e personave me aftësi të kufizuara në shoqëri.

Të udhëhequr nga vizioni “për një botë me njerëz të barabartë dhe aktiv që përdorin teknologjinë për zhvillim personal, si dhe përmirësimin e cilësisë së jetës dhe mirëqenien e komunitetit”, organizata përpiqet që plotësisht ta përmbushë misionin e saj, duke përdorur teknologjinë asistive për të inkurajuar dhe lehtësuar përfshirjen aktive të të gjithë njerëzve në botën moderne.

Thomas More është universiteti më i madh i shkencave të aplikuara në Flanders. Brenda Thomas More, ne kryejmë kërkime të bazuara në praktikë. Në këtë mënyrë ne zhvillojmë njohur të reja dhe produkte ose shërbime inovative. Ne zbatojmë njohuritë shkencore në situata specifike profesionale dhe kështu stimulojmë inovacionin në kompani dhe në shoqëri.