Οδηγίες

Ο Οδηγίες SKATE για τις τάξεις ενιαία εκπαίδευσης για τους εκπαιδευτικούς της Πρώτης Αγωγής και Εκπαίδευσης έχει ως στόχο να παρέχει τις κύριες θεωρητικές πτυχές του περιεχομένου και των μαθησιακών προγραμμάτων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου SKATE. Ο οδηγός παρέχει μια επισκόπηση διαφόρων θεμάτων που θεωρούνται απαραίτητα για την κατάλληλη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα χωρίς αποκλεισμούς για παιδιά Πρώτης Αγωγής και Εκπαίδευσης (0-6 ετών). Συγκεκριμένα, ο οδηγός περιγράφει τις κύριες έννοιες γύρω από θέματα αναπηρίας, έννοιες ψηφιακής τεχνολογίας και ενιαίας εκπαίδευσης, βασικές θεωρητικές αρχές για τη δημιουργικότητα και τη μάθηση στην Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση και συζητά την έννοια της ενιαίας εκπαίδευσης στην Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση. Στον οδηγό εξετάζεται επίσης ο ρόλος της τεχνολογίας σε καθολικά σχεδιασμένα προγράμματα μάθησης, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο η χρήση της τεχνολογίας (υψηλής και χαμηλής) μπορεί να ενδυναμώσει τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή παιδιά σε ρίσκο, όταν οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες δεν έχουν αρχικά σχεδιαστεί πλήρως χωρίς αποκλεισμούς. Επιπλέον, ο οδηγός εστιάζει στην εφαρμογή των τεχνολογιών μέσω της χρήσης εργαλείων γενικής (π.χ. tablets), υποστηρικτικής τεχνολογίας (π.χ. επαυξητική και εναλλακτική επικοινωνία), αναδυόμενων τεχνολογιών υψηλής τεχνολογίας (π.χ. ρομποτική, κινηματική, φορητές συσκευές ασφαλείας, προσομοιωμένα περιβάλλοντα, έξυπνα παιχνίδια) καθώς και στρατηγικών χρήσης χαμηλής τεχνολογίας.  Το έγγραφο αποσκοπεί στην υποστήριξη της ανάπτυξης του περιεχομένου των μαθησιακών προγραμμάτων SKATE και αφορά μία από τις κύριες πηγές πληροφόρησης για την δημιουργία των προγραμμάτων σπουδών και του μαθησιακού υλικού SKATE.