Μαθησιακό Πρόγραμμα

Το μαθησιακό πρόγραμμα SKATE στοχεύει να αποτελέσει παράδειγμα εφαρμογής του πλαισίου ικανοτήτων SKATE για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και των επαγγελματιών της Πρώτης Αγωγής και Εκπαίδευσης σχετικά με την ενιαία εκπαίδευση, την (υποστηρικτική) τεχνολογία και τη δημιουργία ψηφιακών περιβαλλόντων τάξης ενιαίας εκπαίδευσης.

Το μαθησιακό πρόγραμμα αποτελείται από τέσσερις ενότητες:

  • Ενότητα 1: Ενιαία εκπαίδευση & Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση  
  • Ενότητα 2: Τεχνολογία: Χρήση των ΤΠΕ με μαθητές/ήτριες Πρώτης Αγωγής και Εκπαίδευσης
  • Ενότητα 3: Τεχνολογία: Χρήση των ΤΠΕ/ΥΤ με μαθητές/ήτριες Πρώτης Αγωγής και Εκπαίδευσης
  • Ενότητα 4: Δημιουργία ψηφιακής ενιαίας εκπαίδευσης στην Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση

Κάθε ενότητα του μαθησιακού προγράμματος είναι προσαρμοσμένη για τρία διαφορετικά επίπεδα εμπειρίας των εκπαιδευτικών:

 • Αρχάριο επίπεδο
 • Ενδιάμεσο επίπεδο
 • Προχωρημένο επίπεδο

Σε κάθε ενότητα του μαθησιακού προγράμματος, περιλαμβάνονται τα πιο κάτω:

 • Περιγραφή των ικανοτήτων που εξετάζονται.
 • Τα μαθησιακά αποτελέσματα της ενότητας
 • Η(οι) μέθοδος(οι) μάθησης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί(ουν) κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
 • Περιγραφή της ενότητας
 • Μέσα και υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της ενότητας.
 • Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο μπορεί να δοθεί ανατροφοδότηση στους/στις συμμετέχοντες/ουσες.

Ενότητα 1:
Στην πρώτη ενότητα οι εκπαιδευτικοί και οι επαγγελματίες της Πρώτης Αγωγής και Εκπαίδευσης έρχονται σε επαφή με την ενιαία εκπαίδευση,  την παιδαγωγική της ενιαίας εκπαίδευσης στην τάξη, τον Καθολικό Σχεδιασμό για τη Μάθηση (ΚΣΜ) και τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας.

Ενότητα 2:
Η δεύτερη ενότητα επικεντρώνεται στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) (γενική τεχνολογία): ποιες (είδη) ΤΠΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση, ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση των ΤΠΕ στην Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση, πώς μπορεί ένας/μια εκπαιδευτικός ή επαγγελματίας της Πρώτης Αγωγής και Εκπαίδευσης να αξιολογήσει τις ΤΠΕ για να ελέγξει την καταλληλόλητά τους για χρήση στην τάξη, και πώς μπορεί ένας/μία εκπαιδευτικός ή επαγγελματίας να εφαρμόσει τις ΤΠΕ στην Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση.

Ενότητα 3:
Η τρίτη ενότητα επικεντρώνεται στην υποστηρικτική τεχνολογία (ΤΠΕ/ΥΤ):  ποιες ΤΠΕ/ΥΤ μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση, ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση ΤΠΕ/ΥΤ στην Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση και πώς μπορεί ένας/μία εκπαιδευτικός ή επαγγελματίας να εφαρμόσει τις ΤΠΕ/ΥΤ στην Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση.

Ενότητα 4:
Η τελευταία ενότητα εστιάζει στον τρόπο σχεδιασμού ενός ψηφιακού περιβάλλοντος μάθησης ενιαίας εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά στην Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση.  Τρία σημαντικά θέματα σε αυτή την ενότητα είναι η εφαρμογή του Καθολικού Σχεδιασμού για τη Μάθηση και των ΤΠΕ/ΥΤ στην πράξη, η συνεργασία του σχολείου με τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως γονείς, άλλοι επαγγελματίες υγείας και κυβερνητικοί φορείς, καθώς και οι πρακτικές αυτοαναστοχασμού  εκπαιδευτικών/επαγγελματιών σχετικά με την ψηφιακή Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση για την ενιαία εκπαίδευση.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου δημιούργησε ένα Google Classroom για να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς στην παρακολούθηση του προγράμματος SKATE Learning. Το Google Classroom περιέχει υποστηρικτικά έγγραφα και (προπαρασκευαστικές) εργασίες για τους εκπαιδευτικούς. Τα έγγραφα είναι γραμμένα στα ελληνικά.

Αυτός είναι ο σύνδεσμος για την τάξη Google Classroom:
https://classroom.google.com/u/1/c/NTQzNDgwMTc0NDY

Ο διαχειριστής μπορεί να σας δώσει πρόσβαση στο Google Classroom.