Programi për nxënie

Programi i nxënies SKATE ka për qëllim të shërbejë si shembull për zbatimin e Kornizës për kompetencë SKATE në mënyrë që të drejtojë zhvillimin profesional të mësimdhënësve dhe profesionistëve për arsimin dhe kujdes të hershëm arsimor të fëmijëve për arsim inkluziv, teknologjinë (asistive) dhe krijimin e mjediseve digjitale inkluzive në klasë.

Programi i nxënies përbëhet nga katër module:

  • Moduli 1: Arsimi inkluziv dhe arsimi në fëmijërinë e hershme
  • Moduli 2: Teknologjia: Përdorimi i TIK-ut me nxënës të hershëm
  • Moduli 3: Teknologjia: Përdorimi i TIK/AT me nxënës të hershëm
  • Moduli 4: Krijimi i arsimit digjital gjithëpërfshirës në kushte të arsimit të hershëm

Secili modul i Programit të nxënies përbëhet nga sesione për tre nivele të ndryshme të përvojës:

  • Fillestar
  • Mesatar
  • Të avancuar

Për çdo sesion të Programit të nxënies jepet si vijon.

  • Përshkrim i kompentencave të përfshira.
  • Rezultatet nga nxënia e sesionit.
  • Metoda(t) mësimore që mund të përdoren gjatë sesionit.
  • Përshkrim i sesionit.
  • Mjetet dhe materialet që mund të përdoren gjatë sesionit.
  • Përshkrim i mënyrës në të cilën mund të jepet informacion kthyes derejtuar pjesëmarrësve.

Moduli 1:
Në modulin e parë, mësimdhënësit dhe profesionistët njoftohen më shumë me arsimin inkluziv të fëmijërisë së hershme, pedagogjinë inkluzive dhe Dizajnin Universal për nxënie (UDL) dhe diferencimin.

Moduli 2:
Moduli i dytë përqendrohet në TIK: cilat (lloje) të TIK mund të përdoren në arsimin dhe kujdesin e hershëm të fëmijëve , cilat janë përfitimet e përdorimit të TIK në arsimin dhe kujdesin e në fëmijërinë e hershme, si mund një mësimdhënës ose profesionist i ECEC TIK të vlerësojë  TIK në mënyrë që të kontrollojë përshtatshmërinë  e tij për t’u përdorur në klasë, dhe si mund të zbatojë një mësimdhënës ose profesionist i arsimit dhe kujdesit në fëmijërinë e hershme TIK në edukimin dhe kujdesin në fëmijërinë e hershme?

Moduli 3:
Moduli i tretë është përqendruar në TIK/TA: të cilat TIK/TA mund të përdoren në ECEC, cilat janë përfitimet e përdorimit të TIK/TA në ECEC dhe si mundet një mësimdhënës ose profesionist për arsimin dhe kujdesin e hershëm të fëmijëve dhe arsimi dhe kujdesi për të implementuar TIK/TA në arsimin dhe kujdesin në fëmijërinë e hershme?

Moduli 4:
Në modulin e fundit, fokusi është në atë se si të dizajnohet mjedisi digjital inkluziv i të mësuarit për të gjithë nxënësit e rinj në arsimin dhe kujdesin e hershëm fëmijërisë së . Tri tema të rëndësishmet në këtë modul janë implementimi i dizajnit universal dhe TIK(-AT) në praktikë, bashkëpunimi midis palëve të përfshira, siç janë prindërit, infermierët, qeveritë,… dhe praktikat për vetë-reflektimin e arsimit inkluziv digjital të fëmijëve për mësuesit dhe profesionistët.

Dëshironi të dini më shumë për programin e të mësuarit shqip?
Na kontaktoni në: skate@thomasmore.be