Програма за учење

Програмата за учење SKATE има за цел да послужи како пример за примена на Рамката за компетентност SKATE за да го води професионалниот развој на наставниците и професионалците за Рано детско образование и грижа за инклузивно образование, (асистивна) технологија и создавање дигитални инклузивни средини во училницата.

Програмата за учење се состои од четири модули:
 

Модул 1: Инклузивно образование и образование во раното детство
Модул 2: Технологија: Користење на ИКТ со рани ученици
Модул 3: Технологија: Користење на ИКТ/АТ со рани ученици

Модул 4: Создавање дигитално инклузивно образование во услови на раното образование
 
Секој модул од Програмата за учење се состои од сесии за три различни нивоа на искуство:
 
  • Почетник
  • Средно
  • Напредно

За секоја сесија од Програмата за учење е дадено следново.

  • Опис на опфатените надлежности.
  • Резултатите од учењето на сесијата.
  • Наставниот метод(и) што може да се користат за време на сесијата.
  • Опис на сесијата.
  • Средства и материјали кои можат да се користат за време на сесијата.
  • Опис на начинот на кој може да се даде повратна информација до учесниците.
 • Модул 1:
  Во првиот модул наставниците и професионалците се запознаваат повеќе со инклузивното рано детско образование, инклузивната педагогија и Универзалниот дизајн за учење (UDL) и диференцијацијата.

 

 • Модул 2:
  Вториот модул се фокусира на ИКТ: кои (типови) ИКТ може да се користат во раното детско образование и грижа, кои се придобивките од користењето на ИКТ во раното детско образование и грижа, како може еден наставник или професионалец за ECEC да ја оцени ИКТ за да ја провери нејзината соодветност да ги користи во училницата и како дали наставник или професионалец за раното детско образование и грижа може да имплементира ИКТ во раното детско образование и грижа?
 • Модул 3:
  Третиот модул се фокусира на ИКT/AT: кои ИКТ/AT може да се користат во ECEC, кои се придобивките од користењето ИКТ/AT во ECEC и како може еден наставник или професионалец за раното детско образование и грижа да имплементира ИКТ/AT во раното детско образование и грижа?
 • Модул 4:
  Во последниот модул фокусот е на тоа како да се дизајнира дигитална инклузивна средина за учење за сите млади ученици во раното детско образование и грижа. Три важни теми во овој модул се имплементација на универзален дизајн и ИКТ(-AT) во пракса, соработка со вклучените засегнати страни, како што се родители, болничари, влади, … и практики за саморефлексија на дигитално инклузивно рано детско образование за наставници и професионалци.