Βιβλιογραφική ανασκόπηση και μεθοδολογικό πλαίσιο

Η πρώτη δραστηριότητα του έργου SKATE αφορούσε τη χαρτογράφηση, την αξιολόγηση και τη συζήτηση για τις καινοτόμες προσεγγίσεις σχετικά με την τεχνολογία χωρίς αποκλεισμούς για την Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η κοινοπραξία εργάστηκε για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων και πληροφοριών από επιστημονικά περιοδικά και βιβλία, καθώς και πρακτικά συνεδρίων από ευρωπαϊκά και διεθνή συνέδρια σχετικά με την τεχνολογικά υποστηριζόμενη μάθηση στην Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση. Η ανασκόπηση και η ανάλυση της βιβλιογραφίας αφορούσε θέματα ενιαίας εκπαίδευσης στην προσχολική ηλικία και τις πρακτικές των εκπαιδευτικών στη χρήση της τεχνολογίας. Στόχος ήταν να προσδιοριστούν οι καλές πρακτικές, οι νέες στρατηγικές, τα εμπόδια, οι παράγοντες επιτυχίας και αποτυχίας, μέσω μελετών περιπτώσεων και άλλων ερευνητικών στοιχείων, καθώς και η πιθανή εφαρμογή του Καθολικού Σχεδιασμού για τη Μάθηση στην Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση. Η ανάλυση είχε στόχο να βοηθήσει την κοινοπραξία να προσδιορίσει τις κύριες πτυχές του θεωρητικού και μεθοδολογικού πλαισίου του έργου. Παράλληλη βοήθησε στον καθορισμό εξατομικευμένων εκπαιδευτικών διαδρομών σε περιβάλλοντα χωρίς αποκλεισμούς για όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες και ειδικά για παιδιά με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σκιαγραφώντας το ρόλο των περιβαλλόντων, των εργαλείων, των υλικών, των εκπαιδευτικών και της χρήσης των τεχνολογιών.