Преглед на литература и методолошка рамка

Првата задача на проектот SKATE вклучуваше мапирање, оценување и иновативни пристапи за инклузивна технологија во образование и грижа во раното детство. За таа цел, конзорциумот работеше на собирање и анализа на податоци и информации од научни списанија и книги, зборници од конференции од европски и меѓународни конференции за учење поддржано од технологија во раното детско образование. Прегледот и анализата на литературата конкретно се однесуваше на прашањата на инклузивното образование во раното детство и улогата на практиките на воспитувачите во користењето технологија, со цел да се дефинираат најдобрите практики, нови стратегии, бариери, фактори за успех и неуспех, преку студии на случај и други истражувања. докази, како и можното спроведување на Универзалниот дизајн за учење во образованието во раното детство. Се очекува анализата да му помогне на конзорциумот да ги идентификува главните аспекти на теоретската и методолошката рамка на проектот, со цел да се дефинираат индивидуализирани образовни патишта во инклузивни услови за сите ученици, а особено за децата со попреченост и/или посебни образовни потреби, наведувајќи ги улогата на средината, на алатките, на материјалите, на воспитувачите и на употребата на технологии.