Literatuuronderzoek en methodologisch framework

De eerste taak van het SKATE-project omvatte het in kaart brengen, beoordelen en vernieuwen van benaderingen van inclusieve technologie voor OOJK. Om dit doel te bereiken werkte het consortium aan het verzamelen en analyseren van gegevens en informatie uit wetenschappelijke tijdschriften en boeken, conferentieverslagen van Europese en internationale conferenties over door technologie ondersteund leren in het voor- en vroegschoolse onderwijs. Het overzicht en de analyse van de literatuur had specifiek betrekking op kwesties als inclusief onderwijs in de vroege kinderjaren en de rol van de praktijken van onderwijzers bij het gebruik van technologie, om beste praktijken, nieuwe strategieën, barrières, factoren voor succes en falen te definiëren, door middel van casestudies en ander onderzoek. bewijsmateriaal, evenals de mogelijke implementatie van het Universal Design for Learning in Early Childhood Education. Verwacht wordt dat de analyse het consortium zal helpen bij het identificeren van de belangrijkste aspecten van het theoretische en methodologische raamwerk van het project, om geïndividualiseerde onderwijstrajecten in inclusieve settings te definiëren voor alle leerlingen, en in het bijzonder kinderen met een handicap en/of speciale onderwijsbehoeften, waarbij de rol van de omgeving, van de gereedschappen, van de materialen, van docenten en van het gebruik van technologieën.