Δραστηριότητες με την χρήση της τεχνολογίας σε τάξεις ενιαίας εκπαίδευσης στα συμμετέχοντα σχολεία!

Κατά τη διάρκεια της φάσης σχεδιασμού, οι ομάδες των σχολείων, με την καθοδήγηση ειδικών τεχνολογίας, σχεδίασαν συνολικά 21 δραστηριότητες με τη χρήση των ΤΠΕ και ΥΤ.  Ο στόχος ήταν η ενδυνάμωση της συμμετοχής όλων των παιδιών, και ιδιαίτερα των παιδιών με αναπηρία ή άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Για το σκοπό αυτό οι ομάδες των σχολείων χρησιμοποίησαν δύο πρότυπα: 1) Πρότυπο Μελέτης Περίπτωσης, για την περιγραφή του προφίλ παιδιών που έχουν εντοπιστεί ή αξιολογηθεί ως παιδιά με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και 2) Πρότυπο Δραστηριότητας, το οποίο υποστήριξε τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων με τη χρήση της τεχνολογίας για τη διαδικασία της μάθησης χωρίς αποκλεισμούς. Μπορείτε να κατεβάσετε και τα δύο πρότυπα από εδώ.

Περίπου 300 παιδιά προσχολικής ηλικίας από 14 σχολεία, συμμετείχαν συνολικά στην εφαρμογή των δραστηριοτήτων στην τάξη.

Κάποιες από τις τεχνολογίες (ΤΠΕ και ΥΤ) που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτές τις δραστηριότητες ήταν: διαδραστικός πίνακας και προβολέας, ατομικός πίνακας LED, ηχεία, εκπαιδευτικό λογισμικό, πληκτρολόγιο με μετάλα πλήκτρα, ιχνοσφαίρες, εκπαιδευτικά παιχνίδια (π.χ. Osmo) για φορητές συσκευές, C-pen, αισθητήρες, σειροθέτηση ψηφιακής ιστορίας, ομιλούντα βιβλία και άλπουμ επικοινωνίας, συσκευές επικοινωνίας (π.χ. GoTalk), εικόνες για προαγωγή προφορικού λόγου (π.χ. Touch and Talk), άλλες συσκευές και μέσα επαυξητικής και εναλλακτικής επικοινωνίας, και σύμβολα.

Μερικά παραδείγματα δραστηριοτήτων με τη χρήση τεχνολογίας πού εχουν αναπτυχθεί και εφαρμοστεί στις διάφορες χώρες είναι: αφήγηση με σειροθέτηση εικόνων και δομή ιστορίας με τη χρήση του CBoard (λογισμικό επικοινωνίας), αναγνώριση γραμμάτων το αλφαβήτου και αντιστοίχηση με φώνημα μέσω πληκτρολόγησης, αντιστοίχηση μικρού και κεφαλαίου γράμματος με τη χρήση πληκτρολογίου με μεγάλα γράμματα, η χρήση ομιλούντος βιβλίου (talking album) στον πρωινό κύκλο, η χρήση του Osmo σε μια γωνιά μάθησης, εκμάθηση συλλαβών με τη χρήση του C-pen.

Μετά την εφαρμογή των δραστηριοτήτων, 22 μέλη του προσωπικού των διαφόρων σχολείων και 53 γονείς αξιολόγησαν τις δραστηριότητες στις οποίες είχαν εμπλακεί, συμπληρώντας σχετικό ερωτηματολόγιο (ένα ερωτηματολόγιο για μέλη του προσωπικού του σχολείου και ένα ερωτηματολόγιο για γονείς). Οι αξιολογήσεις ήταν γενικά πολύ θετικές.

Δύο παραδείγματα απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο:

📍 “Πολύ ικανοποιητικό εργαλείο [Osmo], πρέπει να τολμούμε να το χρησιμοποιούμε περισσότερο στην τάξη παρά μόνο σε ατομικό επίπεδο.” (εκπαιδευτικός)

📍 “Ήμασταν πολύ ευγνώμονες και χαρούμενοι με τη χρήση αυτής της συσκευής [Επαυξητικής και Εναλλακτικής Επικοινωνίας]. Ο γιος μας άλλαξε πραγματικά (θετικά) λόγω αυτού.” (γονείς)

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας/αξιολόγησης περιγράφονται σε αυτό το άρθρο.