Инклузивна занимална базирана на технологија – активности во градинките учеснички!

За време на фазата на дизајнирање, членовите на градинките, со поддршка од експерти за асистивна технологија, дизајнираа 21 инклузивни активности во училницата користејќи ИКТ и АТ. Целта беше да се зајакне учеството на сите деца, а особено учеството и вклучувањето на децата со посебни образовни потреби. Притоа, тимовите од градинките користеа два шаблони: 1) Шаблон Use Case, за опишување на профилот на децата идентификувани како деца со посебни образовни потреби и

2) Шаблон за активност, кој го поддржува развивањето на инклузивна активност базирана на технологија во занималните. Овде можете да ги преземете двата шаблони.

Ширум четирите земји дел од проектот, приближно 330 деца на предучилишна возраст, со и без ПОП, од 14 предучилишни установи, беа вклучени во инклузивни активности засновани на технологија во занималните.

Некои од технологиите (ИКТ и АТ) користени за време на овие активности во училницата беа: интерактивна табла, LED табла, проектор, Bluetooth звучник, едукативен софтвер, тастатура BigKeys, BigTrack (trackball), систем за едукативни игри Osmo за iPad, таблет, C-pen , сензори, дигитален секвенционер на приказни, фото албум за зборување, GoTalk, говорен пикто ѕид (Touch and Talk), штипки за облека што зборуваат, CBoard, адаптери и симболи за зголемена и алтернативна комуникација (AAC).

Некои примери на инклузивни активности во училницата засновани на технологија ВО различни земји беше спроведено: раскажување приказни со секвенционирање и структура на приказна со употреба на CBoard; препознавање на букви и фонеми – мали и големи букви со етикетирање на слики и пишување копирање (на пр., од мали до големи букви) со употреба на тастатура BigKeys; употреба на дигитален секвенционер на приказни/фотоалбум што зборува за време на утринскиот круг; употребата на Osmo за сите деца во едно од катчињата за учење; и учење на различни слогови со употреба на C-пенкало.

По спроведувањето на инклузивните активности базирани на технологија во занималните, 22 членови од тимовите на градинките и 53 родители ги оценија активностите во кои беа вклучени, со пополнување на анкета (имаше една за членовите на тимовите на градинките и една за родителите). Оценките беа главно позитивни.

Два цитати од анкетите:

📍 “Многу корисна алатка [Osmo], треба да се осмелуваме да ја користиме што повеќе во занималната, не само во индивидуалната работа” (воспитувач)

📍 “Ние сме многу среќни и задоволни од овој уред [AAC]. Нашиот син е навистина променет (позитивно) поради тоа.” (родител)

Резултатите од овие анкети може да се прочитаат овде.