Πλαίσιο Ικανοτήτων

Το πλαίσιο ικανοτήτων SKATE αποσκοπεί στην παροχή μιας ολοκληρωμένης επισκόπηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που σχετίζονται με διάφορους τομείς της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, οι οποίες είναι απαραίτητες για τον επιτυχή σχεδιασμό, ανάπτυξη, υλοποίηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων χωρίς αποκλεισμούς μέσω ψηφιακών τεχνολογιών. Το πλαίσιο ικανοτήτων SKATE συγκεντρώνει δείκτες και ικανότητες που περιλαμβάνονται σε υφιστάμενα πλαίσια, όπως το  Index for Inclusion, το Πλαίσιο Ικανοτήτων Entelis+οι Κατευθυντήριες Γραμμές του KPT για τη Δια Βίου Μάθηση στην Υποστηρικτική Τεχνολογία και ο Καθολικός Σχεδιασμός για τη Μάθηση, προκειμένου να ενσωματώσει τους κύριους στόχους του έργου, οι οποίοι είναι: ενιαία εκπαίδευση και παιδαγωγικές της ενιαίας εκπαίδευσης (διαφοροποίηση και ο Καθολικός Σχεδιασμός για Μάθηση), οι ικανότητες ψηφιακής (υποστηρικτικής) τεχνολογίας, η ψηφιακή ενιαία εκπαίδευση, η ενιαία εκπαίδευση και φροντίδα στην Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση.