Рамката за компетентност на SKATE

Рамката за компетентност на SKATE има за цел да обезбеди сеопфатен преглед на вештините и компетенциите поврзани со различни области на професионален развој неопходни за успешно дизајнирање, развој, спроведување и проценка на инклузивни образовни активности со помош на дигитални технологии. Таа ги обединува индикаторите и компетенциите вклучени во постоечките рамки како што се Индексот за инклузија, Рамката за компетенции Entelis+, Упатствата за доживотно учење во асистивна технологија и Универзалниот дизајн за учење со цел да се интегрираат специфичните елементи на целите на проектот, кои се: инклузивно образование и инклузивни педагогии како што се диференцијација и универзален дизајн за учење, компетенции за дигитална (асистивна) технологија и дигитално вклучување и инклузивно образование и грижа за раното детство.